Informace o jednání 24.3.2021

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 24. března 2021 v 15:00 (před měsícem)
Ukončení jednání 24. března 2021 v 20:10
Místo jednání Hasičská zbrojnice, Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Barákova 419, Lázně Bělohrad
Označení RM-47/2021

Program jednání


 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání rady města
 3. Vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ
 4. Konkursní řízení ředitel/ředitelka ZŠ
 5. Snížení pracovního úvazku ředitele ZŠ
 6. Plán účetních odpisů MŠ
 7. Inventarizace sbírkových předmětů
 8. Dotace z rozpočtu města - TAJV, z.s.
 9. Dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Lázně Bělohrad
 10. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 616/3 k.ú. Lázně Bělohrad
 11. Ukončení nájemní smlouvy Prostřední Nová Ves 2/2 byt č.4
 12. Žádost o vzetí třetí osoby do bytu č.2 nám. K. V. Raise 112, Lázně Bělohrad
 13. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1263/3 k.ú. Horní Nová Ves
 14. Pronájem bytu č. 2, Brtev 78, Lázně Bělohrad
 15. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5, Malé náměstí 105
 16. Kupní smlouva na bytovou jednotku 26/14, Harantova 26, Lázně Bělohrad
 17. Projednání možnosti užívání pozemku parc. č. 2/4 v kat. území Dolní Javoří, obec Lázně Bělohrad
 18. Dodatek č. 2 k SOD na akci "Oprava bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou"
 19. Projednání úhrady části nákladů-vybudování žulové cesty na pozemku p.č. 98/3 v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
 20. Podání žádosti o dotaci v 10. výzvě MPSV ČR v rámci programu 013 310 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022"
 21. Podání žádosti o dotaci v 11. výzvě MPSV ČR v rámci programu 013 310 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022"

Přílohy zápisu

Přílohy zápisu nejsou k dispozici.

Místo jednání